Phần mềm Quản lý thay đổi thiết bị công nghệ

Phần mềm Quản lý Thay đổi Thiết bị và Công nghệ

Tính năng Quản lý Thay đổi thiết bị công nghệ:

  • Lập đề nghị thay đổi
  • Xem xét, ghi nhận và chuyển hồ sơ cho đơn vị chức năng xử lý
  • Kiểm tra hồ sơ
  • Phê duyệt đề nghị thay đổi
  • Tập hợp hồ sơ
  • Thực hiện thay đổi
  • Cập nhập tài liệu, phổ biến, theo dõi, lưu hồ sơ
  • Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi
  • Áp dụng trình ký và chữ ký số

Quy trình xử lý

Lược sử xử lý 

In phiếu đề nghị thay đổi

Báo cáo đánh giá sau thay đổi

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn