Quản lý đăng ký Sáng kiến – Sáng chế

Quản lý Đăng ký Ý tưởng – Sáng kiến – Cải tiến

Quy trình xuất phát từ ý tưởng – sáng kiến của Cán bộ nhân viên trong công ty, được ghi nhận lại và gửi qua các cấp đơn vị phê duyệt đánh giá ý tưởng sáng kiến.

Tính năng Quản lý Sáng kiến – Cải tiến:

 • Quy trình đề xuất ý tưởng

  • Đăng ký ý tưởng, cải tiến
  • Chỉnh sửa thông tin ý tưởng, cải tiến
  • Phê duyệt ý tưởng, cải tiến
  • Hủy ý tưởng, cải tiến
  • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá, chấm điểm ý tưởng, cải tiến
  • Kết luận ý tưởng (Vào vòng trong hay không)
  • Áp dụng Ký duyệt điện tử và chữ ký số

Hệ thống được áp dụng tại Nhà Máy Đạm Cà Mau

 • Quy trình đề nghị áp dụng sáng kiến

  • Lập đề nghị
  • Phê duyệt đề nghị
  • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá, chấm điểm đề nghị
  • Hội đồng Khoa học công nghệ biểu quyết
  • Chủ tịch Hội đồng KHCN kết luận
  • Chuyển sang quy trình công nhận sáng kiến

 • Quy trình Công nhận sáng kiến
  • Lập đề nghị và báo cáo kết quả áp dụng sáng kiến
  • Phê duyệt công nhận sáng kiến bằng chữ ký số
  • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá công nhận
  • Kết luận công nhận

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn