Quản lý Sự không phù hợp

Quản lý sự không phù hợp 

Phần mềm Quy trình sự không phù hợp giúp cho nhân viên phát hiện, ghi nhận sự không phù hợp xảy ra trong mọi khía cạnh của hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy, các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quy trình này, thực hiện hành động khắc phục ban đầu.

Quy trình Quản lý Sự không phù hợp/Khuyến nghị bao gồm các trường hợp như sau:

 • Yêu cầu phát sinh trong cùng một đơn vị
 • Yêu cầu Phát sinh trong Ban chức năng/Nhà máy/Chi nhánh
 • Yêu cầu phát sinh do Ban chức năng gửi đến Nhà máy/Chi nhánh
 • Yêu cầu phát sinh do Nhà máy/Chi nhánh gửi đến Ban chức năng
 • Áp dụng trình ký điện tử và chữ ký số

Tính năng Quản lý Sự không phù hợp/Khuyến nghị:

 • Lập phiếu YC sự Không phù hợp/Khuyến nghị
 • Xem xét, Xác nhận sự không phù hợp
 • Thực hiện khắc Phục SKPH/KN
 • Tra cứu danh sách phiếu yêu cầu
 • Đánh giá hiệu lực của Hành động
 • Tập hợp hồ sơ
 • Kiểm tra/Đánh giá kết quả thực hiện SKPH/KN

Lập yêu cầu

Đề xuất phương án thực hiện