Điều tra Sự cố

Quy trình Điều tra Sự cố

Quy trình này quy định trình tự, cách thức xác định sự cố, phân loại sự cố theo các cấp và các hiện tượng bất thường xảy ra trong vận hành nhà máy đến trình tự khai báo, tổ chức điều tra, thống kê báo cáo sự cố và hiện tượng bất thường, từ đó đề ra các biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm giảm suất sự cố hàng năm tại Công ty cũng như các đơn vị trong Công ty

Ghi nhận bằng hồ sơ, điều tra, theo dõi và xác định xu hướng của tất cả các sự cố và tình huống xung quanh những sự cố đó để quản lý sự cố một cách phù hợp và kịp thời, để hướng dẫn cho các bộ phận nghiệp vụ của Nhà máy hiểu và nắm quy trình nghiệp vụ và cách sử dụng phần mềm Quản lý sự Không Phù hợp/Khuyến nghị.

Chức năng trong phần mềm quy trình điều tra sự cố cho nhà máy

  • Kiểm tra và duyệt khắc phục phòng ngừa
  • Chia sẻ Bài học kinh nghiệm
  • Tra cứu danh sách sự cố, tìm kiếm
  • Thống kê, báo cáo
  • Báo cáo chi tiết sự cố
  • Báo cáo tổng hợp công tác điều tra sự cố

Lập phiếu yêu cầu

Người sử dụng Lập phiếu Khai báo Sự Không phù hợp/Khuyến nghị khi phát hiện ra sự Không Phù hợp/Khuyến nghị

Chỉnh sửa Phiếu yêu cầu

Điều kiện: Phiếu yêu cầu đang lưu dạng bản nháp (Chưa được gửi duyệt) hoặc bị trả lại bở người phê duyệt phiếu yêu cầu. Chức năng dùng để Hỗ trợ người sử dụng chỉnh sửa phiếu yêu cầu Sự Không phù hợp/Khuyến nghị.

Tra cứu danh sách phiếu yêu cầu

Người sử dụng tra cứu danh sách các Phiếu yêu cầu, các phiếu yêu cầu được lưu trữ dựa trên các thư mục menu trái, và được phân chia theo tình trạng của phiếu yêu cầu

Duyệt phiếu yêu cầu ở đơn vị Yêu cầu (Dành cho lãnh đạo)

Các lãnh đạo kiểm tra, phê duyệt các Phiếu yêu cầu về Sự Không phù hợp/Khuyến nghị. Đối với lãnh đạo đóng vai trò là người duyệt quyết định của Đơn vị yêu cầu thì khi duyệt cần sử dụng chữ ký điện tử để duyệt

Kiểm tra phiếu yêu cầu (Dành cho Thư ký GĐNM/CN)

Hỗ trợ cho bộ Phận thư ký Giám đốc nhà máy hoặc chi nhánh kiểm tra nội dung phiếu yêu cầu trước khi trình cho Giám đốc NM/CN đối với những Yêu cầu cần phải qua Ban Giám đốc nhà máy/Chi nhánh duyệt

Đánh giá ở đơn vị có Không Phù hợp/Khuyến nghị (Nhân viên ISO)

Hỗ trợ cho nhân viên ISO kiểm tra, đánh giá sự Không phù hợp/Khuyến nghị do đơn vị yêu cầu gửi đến hoặc trong chính phòng ban mình gửi đến

Duyệt phiếu yêu cầu ở đơn vị có Sự Không Phù hợp/Khuyến nghị (Dành cho lãnh đạo)

Hỗ trợ cho các lãnh đạo kiểm tra, phê duyệt (bằng chữ ký số) các Phiếu yêu cầu về Sự Không phù hợp/Khuyến nghị. Đối với lãnh đạo đóng vai trò là người duyệt quyết định của Đơn vị có sự Sự Không phù hợp/Khuyến nghị thì khi duyệt cần sử dụng chữ ký điện tử để duyệt

Lập đề xuất giải pháp và báo cáo thực hiện

Dùng để Hỗ trợ người được phân công xử lý chính nhập thông tin đề xuất giải pháp, sau đó cập nhập kết quả sau khi thực hiện khắc phục sự Không phù hợp/Khuyến nghị

Duyệt đề xuất giải pháp và thực hiện (Dành cho lãnh đạo)

Hỗ trợ cho các lãnh đạo kiểm tra, phê duyệt Đề xuất Giải pháp và thực hiện củasự Không phù hợp/Khuyến nghị. Chức năng có dùng chữ ký điện tử để duyệt

Lập báo cáo kiểm tra, giám sát: Hỗ trợ người được phân công kiểm tra lập Báo cáo kiểm tra và giám sát

Uỷ quyền duyệt: Lãnh đạo uỷ quyền cho người khác duyệt thay

Giao việc: Hỗ trợ cho người xử lý chính giao cho cấp dưới xử lý thay phần đề xuất giải pháp và báo cáo thực hiện

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn